કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. For UG courses, the cost of application form is INR 500 which has to be deposited in the form of Bank Challans of HDFC Bank. Candidates from Diploma, B.Tech, B.Sc, B.F.Sc, Ph.D., M.Sc, MBA, M.V.Sc, Other Courses who had taken the Semester Exams can check the Navsari Agricultural University Exam Result 2020. Invitation of seminar topics for PG seminar series 2020-2021 (Crop Production group). સને 2015-16 ના પ્રાથમિક વાંધા નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત. South Gujarat occupies the most predominant position in the irrigation map of Gujarat. Navsari Agriculture University Admission 2020 To gain admission in any course in Navsari Agriculture University 2020, one must fulfill its criteria. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Solanki, I/c. માહિતી અઘિકાર અઘિનિયમ- ૨૦૦૫ની કલમ ૪-૧ (ખ) હેઠળના પ્રો – એકટીવ ડીસ્કલોઝર બાબત... ૧૬ મી જોઇન્ટ એગ્રેસ્કો મીટીંગ તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ઓનલાઇન વીડીયો કોન્ફરન્સ દ્રારા યોજવા બાબત... Circular : Thesis Viva Voice/ Prelimn Examination . Hill Millet Research Station, Navsari Agricultural University, Waghai, Dist. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (મુળ) અધિનિયમ-૨૦૦૪ અને ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (બીજો સુધારો) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત. The station served as a research testing center for south Gujarat Agro climatic zone- II. તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ફાર્મ મેનેજર(કેવીકે) સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. પ્રકાશિત ખેડુતોપયોગી સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત... “Updated Plan Scheme Appraisal ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૨૦-૨૧” બુક માટેના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલી આપવા બાબત.... Corrigendum Regarding Essay Competition on the theme Ozone for life- 35 years of ozone layer protection under NAHEP-CAAST Sub-project. Circular regarding National Webinar on "SCOPE AND SCENARIO OF AGRICULTURE AFTER COVID-19", રીવાઇઝડ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ડાંગર, કઠોળ, કપાસ તેમજ અન્ય પાકોના બિયારણના ભાવો બાબત, Circular: Regarding Uploading Information about students studying in college/polytechnic on NAU Exam Software, Minutes of the meeting for PG Thesis & Viva voce examination. The Cotton Research Station was established in the year 1964 for developing wilt sick plot and their by to developing wilt resistant cotton strain especially in G.herbaceum. Navsari, Valsad, Dang, Surat, Tapi, Bharuch and Narmada which includes 35 research centres. Further, the officials of the Navsari Agricultural University (NAU) has announced the NAU Result 2020. Release of first intra hirsutum hybrid cotton "HYBRID-4", from this centre in 1971 was another landmark in the history of cotton. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી NOV- 2019, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agricultural Engineering Dediapada, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Animal Husbandry Navsari, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Horticulture Paria, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Horticulture Navsari, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agriculture Waghai, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agriculture Bharuch, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agriculture Vyara, Brochure for Training Programme on "Waste Management in Fruit Processing Industries" Under NAHEP-CAAST Sub-Project. ૧૫ દિવસીય "સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ" કોર્ષમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓની ફાળવાણી કરવા બાબત... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી''ની તાલીમ પામેલ માસ્ટર ટ્રેનરના એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપ માટેની આખરી સમિતિઓ... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર કાર્યક્રમના આયોજનની સમિક્ષા માટે તા.૦૩/૦૨/ર૦ર૦ના રોજ બપોર બાદ ૩.૦૦ કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... ઉચ્ચકબીલથી નાણાં ઉપાડવાનું દરખાસ્ત પત્રક રજુ કરવા બાબત... તમામ પ્રકારના બીલો ( મહેકમ સિવાય ) ટ્રેઝરીમાં રજુ કરવા બાબત ... Government e-Marketplace (GeM) પર Bid/RA પધ્ધતિથી ખરીદીમાં સક્ષમ અધિકારીશ્રીએ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત. માન. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Instruction for Apply the Convocation and Registration link, COVID-19 ના કારણે લૉકડાઉન સમયગાળા દરમ્યાન ખેડુતો અને ખેતીક્ષેત્ર માટે માર્ગદર્શિકા (ભારત સરકાર દ્વારા નિદર્શિત માર્ગદર્શિકા), गुणवत्ता युक्त कृषि-शिक्षा एक पहल" - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 25वीं अखिल भारतीय कृषि प्रवेश परीक्षा 2020, NAU Application for Ranking of AU 2019 for Agriculture, NAU Application for Ranking of AU 2019 for Overall. Prior to inception of canal, the whole tract had a predominant monocropping of cotton, sorghum, pigeon pea and orchard crops with pulses on residual moisture. and it was founded in May 2004 and this university provided higher education and this university located in fully lush greenery. આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે યોજાયેલ ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધાના પરિણામ બાબત.... શૈક્ષણિક સંવર્ગના શિક્ષકોને તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ બાદ કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અન્વયે આપવાના થતા લાભો અંગે મંજુરી આપવા બાબત. wheat Research station, Bardori was estabrished in May 1g63 and transfers ro Gujarat Agricultural university form i,-6-L972 and is now run under Navsari Agricurturar university form L-5-2004 The soir of research station is heavy Brack rich in fertirity. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. NAU, extensively reach to the farmers and cover sprawling south Gujarat through its 5 Krishi Vigyan Kendras located at Navsari, Surat, Waghai, Vyara and Dediyapada and Sardar Smruti Kendra, T & V and ATIC at Navsari to undertake dissemination of newer technologies to end users of seven districts of  South Gujarat. Candidates can check the details of the certificate courses from the following table. Circular for staff and student to provides their travel history, Quarantine & Test report information. 5020)” at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, Dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No. વિભાગીય સંશોધન અને વિસ્તરણ અમલીકરણ સમિતી (ZREAC)ની ૩૦મી બેઠકની કાર્યસૂચિ... તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ટ્રેનીંગ આસીસ્ટન્ટ(કેવીકે) સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. Ranks 1st among universities in Navsari with an acceptance rate of 55%. Gramin mahila dwara banavel rakhadinu vechan karva babat, Training on "Quarantine pathogens: Seed Health Testing and Molecular Diagnostic Techniques" from 23rd to 27th September, 2019 reg. However, attempts to put cotton growing on a scientific basis and introduced the new world species, G.hirsutum in to this country date back to the middle of the 18th century. The University … The soil is medium in N and p whire in avairabre potash with 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co n d uctivitV. Hybrid - 6 (BG-II) and G. Cot. Circuilar regarding Photography & Videography for NAU Building, Farms, and Infrastructure Facilities etc. The All India Coordinated Cotton Improvement Project currently operates at one main centre at Surat and one sub centre at Junagadh. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. નવસારી). The list of eligible applicants for the “Skill Development Course-II to be held during December 03-17, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-project, Circular -Agriprenuership Current Scenario and Future Endeavours during December 26-28, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની પગાર ભથ્થા ખર્ચની માહિતી આપવા બાબત. : Surat now Tapi) in the year 1934 and subsequently it was transferred to Navsari at Regional Sugarcane Research Station in 1968-69. The project was started at University with the following mandates. Year of Establishment : 2007. Schedule of XVI Combined joint AGRESCO (Online) Hprticulture & Agroforestry (Recommendation). 690/2020 : Approval of the Examinations Results of UG & PG, Schedule of Inter Collegiate Cricket Tournament 2019-20, જાહેરનામાં નં.688/2020 (સને 2020-21 ના સ્થાયી ખર્ચની યોજનાઓના અંદાજ મંજુર થવા બાબત...), જાહેરનામાં નં. Regarding A Group Counselling Programme : 2020-21 ( 5 Round) at College of Agricultural Engineering, NAU, Dediapada, સસ્યવિજ્ઞાન વિભાગ, કૃષિ મહાવિધાલય,નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ભરુચ દ્વારા આયોજીત રાજ્યકક્ષાનો વેબીનાર "સજીવ ખેતી - ટકાઉ કૃષિનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ", Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 20, 2020. Afterwards, Soil Science department came into existence in 1976 at Navsari Agricultural University with the starting of the Project for “Research in Agril. The Ukai- Kakrapar (UKC) is the biggest multi-purpose project in South Gujarat built on river Tapi. A candidate must have Master's degree in related subject with 6.50 OGPA or 65% marks (6.0 OGPA or 60% marks for reserved category candidates). Bungalow at NAU, Navsari. જી.આર.પટેલ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી. Krishi Vigyan Kendra is an institutional project of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to demonstrate technology generation, technology assessment and refinement and dissemination in the field of agriculture and allied sectors. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ અન્વયે ગેરહાજર રહેલ આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત. After independence, cotton growing area of the country shifted in Pakistan and the textile mills remained in India resulted shortage of cotton- lint in India. However, AICCIP experiments are conducted at several voluntary centers like Bharuch, Viramgam, Talod, Anand, Amreli and Dhandhuka. "એગ્રીમીડિયા વિડિયો એપ" ડાઉનલોડ કરવા બાબત... તા. Degree Programme - 2020 : 21 in Various faculties of NAU, Invitation for Virtual Workshop on “Competitive Exam Preparation in Forestry Domain” on 21-09-2020 under NAHEP CAAST Sub Project, ગત નાણાકીય વર્ષમાં ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશળ, બિનકુશળ, શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચૂકવવાના પરિપત્રની મુદત વધારવા બાબત, Notice Essay Competition on the theme Ozone for life- 35 years of ozone layer protection under NAHEP CAAST Sub project, જિલ્લા – તાલુકા પંચાયત સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૨૦ (ચૂંટણી ફરજ માટે ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત.). According to the history, the biggest ever war took place at Lashkaria Amba, in which kings of all five erstwhile states got together to protect Dang from British rule. કૃષિ મહાવિધાલય, વઘઇ ખાતે વિવિધ પ્રોજેકટ માટે માટી, છાણિયું ખાતર, ઈટ, રેતી , કપચી, ગ્રાવલ માટે ના ટેન્ડર બાબત... લેબોરેટરી સાધનોની ખરીદી અને રીપેરીંગ ની જાહેરાત (at PHTC, ACHF, NAU), Tender Notice for purchase of Automatic Fiber Estimation System with Refrigerated Water Cooler at College of fisheries science, NAU, Navsari, Repairing and renovation of flooring at Cotton, Surat, Providing and fixing pawer block at Main Cotton Research Station, Surat, Result Notification : 6th semester(Regular) - B.Tech. & Ph.D. Registrar), Invitation for attending Online Interactive Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on February, 26 2020, કાર્યાલય આદેશ : ૨૦મી ઓલ ઈન્ડિયા ઇન્ટર એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સ એન્ડ ગેમ્સ મીટ સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, કાર્યાલય આદેશ: ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી પોલીટેકનીક વોલીબોલ, ટેબલ ટેનિસ અને ખો-ખો (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, BoM Notification No. સાતમા પગાર પાંચ પ્રમાણે મળવાપાત્ર મકાનની કેટેગરી નક્કી કરવા બાબત... Covid-19 ના સંક્રમણની શૃંખલા તોડવા માટે "આરોગ્ય સેતુ" એપનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા બાબત. The district bordered by districts Navsari and Valsad in the West, Tapi district in the North and Maharashtra state in the South and East covered with high hills and rich forest. Chief Minister, Shri R.C. At present, there are 10 Colleges imparting 7 bachelor’s, 45 Master’s and 26 doctoral degree programmes. Low Budget Natural Farming પર સંશોધન અંગેની બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણની યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત.... દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ અને રાજકોટ,આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦ થી માર્ચ-૨૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત.. Inter Collegiate Volleyball (Men-Women) Tournament 2019-20. Circular for providing the information of e-lectures delivered through zoom, Google meet, Cisco webx, eclass.nau.in or any other platform... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. The Dangs is situated in southeast parts of the Gujarat. (કેમિકલ, ગ્લાસવેર, પ્લાસ્ટિકવેર, ભાવ કરાર-2017-18). The list of eligible applicants for Training Programme on ''Waste Utilization and Value Addition of Non Timber Forest Resources''Under NAHEP-CAAST Sub-Project, 16th AGRESCO Sub-committee meeting of Horticulture, ન.કૃ.યુ. 689/2020 : To approve the list of UG & PG Students who are eligible for the award of the 15th Annual Convocation, Jahernamu No. This institute was renamed as ASPEE SHAKILAM Agri. This was another feather in the cap of this station. This research station is located at Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari District under South Gujarat region. Sci.) Considering the glut of opportunities available for competent agribusiness professionals in various agriculture related organizations; the Navsari Agricultural University (NAU), Navsari responded to the need of the hour by establishing the ASPEE Agribusiness Management Institute (AABMI) in 2007. students during Admission in SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, A Start Up Workshop on "Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups". Dabas along with the help of other staff members. નવસારી વાર્ષ્િા ક અહેવાલ બાબત, ન.કૃ.યુ. An organized herd of purebred Surti buffaloes (Started February 1986) and Holstein Friesian × Kankrej (HF × K) crossbred cattle (Started September 1991) along with a field unit of Surti goats under All India Coordinated Research Project on Goat Improvement (Started January 2001) is maintained at this station. The soil of the farm is clayey with moderate drainage. Kharadi and Dr. V.S. For the UG courses, 60% weightage is given to Merit in 12th Grade, and 40% to the JEE Main or GUJCET scores. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Accommodation arrangement for P.G. Agriculture Experimental Station (AES), Paria came into existence from the year 1962 in Pardi taluka of Valsad district on Udvada- Paria road, about 4 kms away from Udvada Railway Station (WR) to test the feasibility of growing other crops instead of natural grasses. Its oilcake goes as cattle feed particularly for milch animals. તબીબી સારવારની સરકારશ્રીમાંથી ખાસ કિસ્સામાં ખચૅ મેળવવા મંજુરી અથ્રૅ દરખાસ્ત મોકલવા માટે તકેદારી રાખવા બાબત... CCTV CAMERA ની મૉનીટરીગં કરવાની જવાબદારી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોક્લવા બાબત.... કોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે તા.૧૬.૦૩.૨૦૨૦ થી તા.૨૯.૦૩.૨૦૨૦ સુધી શૈક્ષણિક તેમજ અન્ય પ્રવ્રુત્તિઓ બંધ રાખવા બાબત. In the eighteenth century after arrival of British East India Company, attempts were made to introduce American cotton for cultivation and on experiment basis cultivation has been made in Gujarat. Bardori is substation for research in wheat under rate sown irrigated condition in Rice- Wheat cropp ing sequence. રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાં જુનીયર ક્લાર્કની ભરતી બાબત... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studies, Office of Director of Information Technology, Dean for College of Horticulture & Forestry, Dean for College of Agribusiness Managment, Faculty of Agricultural Engineering and Technology. Since 2011-12 the All India Co-ordinated Research project trials on sorghum was started. Read More, Shri Vijaybhai Rupani,Hon’ble Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel,Hon’ble Dy. Navsari Agriculture University, Gujarat Admission 2020-21 RKDF University, Madhya Pradesh Admission 2020-21 Ramgarh College, Admission, IGNOU, Courses, 2020-2021 પ્રિન્ટીંગની કામગીરી GeM પોર્ટલ થકી કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત. સ્માર્ટ કાર્ડ આધારીત દૂધ વેચાણ ( પશુ સંશોધન કેન્દ્ર) _ રજીસ્ટ્રેશન, Invitation for Webinar on Stress management for performance improvement on 11 October, 2020, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 9, 2020, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 8, 2020. Invite Application of Best Researcher Award, પરિપત્ર (ખેત મજુરોના દૈનિક દરમાં સુધારો કરવા બાબત), ન.કૃ.યુ. Rice is one of the most important staple food crops of India for more than 2/3rd of its population. Bihar Agricultural University, Sabour Bhagalpur, Bihar India- 813210 0641-2452604, 2452606 સને ૨૦૨૦-૨૧ નાં વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. સને ૨૦૨૦-૨૧ ના ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત.. સને –૨૦૨૦-૨૧ ના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવા માટે પાંચ લાખ કે તેથી વધુ કિંમતના સાધનો ખરીદ કરવાની દરખાસ્ત કરવા બાબત, ન.કૃ.યુ. Chemistry and Soil Science (University B.H. Circular regarding new features of E-learning facility in NAU E-class portal. 379695 For PVC furnishing and wall paneling and furniture etc. The courses along with their specializations are given below. નવસારી માંથી લોન લેનાર સભાસદ જોગ (સ્‍૮ેમ્‍૫ ડયટી સુઘારેલ દર બાબત), ન.કૃ.યુ. Krishi Vigyan Kendra is an institutional project of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to demonstrate technology generation, technology assessment and refinement and dissemination in the field of agriculture and allied sectors. કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની નવી કારોબારી (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦) બાબત. University also conducts an entrance test for admission in few courses. Sorghum is used in preparation of different types of food and unleavened bread is the most common food made from sorghum flour. મતદાર સુધારણા કાયૅક્રમ ‌– ૨૦૨૦ (Electors Verification Programme) અંતગૅત કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... ન.કૃ.યુ. Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on June 16, 2020, PG Seminar / Webinar Schedule (Even Semester) for Horticulture Group- I. પંદર લાખ સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી Gem hand book/Procurement Guidelines. Cotton, the king of apparel fibre, has played a key role in the development of human civilization. All India Co-ordinated Rice Improvement Project was also started in the year 2009. All India Co-ordinated Research Project on Sugarcane, ICAR has sanctioned one sub centre at Navsari since 1971-72 to carry out the research work in the discipline of Agronomy, Plant Breeding, Agricultural Entomology and Plant Pathology. Candidates are expected to attend the counseling round on the date specified at the venue to ensure their admission. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020-July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 1st semester(Supple) - B.Tech. College of Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Mega Seed Pulses and Castor Research Unit Navsari, Regional Horticulture Research Station Navsari, Regional Cotton Research Station Maktampura Bharuch, National Agricultural Research Project Bharuch, Coastal Soil Salinity Research Station Danti- Umbharat, મોબાઇલ નંબર અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત.. (કર્મચારી બચત અને ઘિરાણ સહકારી મંડળી,ન.કૃ.યુ. વડતાલ ખાતે તા.૦૫ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ દરમ્યાન સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીના કાર્યક્રમમાં હાજર રાખવાના થતાં માસ્ટર ટ્રેનરની નિમણુંક બાબત.... All the scientists of KVK dediapada have decided to be available in holidays for the farming community, NAU Inter-Poleytechnic Kabaddi (Boys) Tournament 2019-20. મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવતના નાણાં ચૂકવવા બાબત. ૧૨૬૦૦ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ. The first ever Bt cotton hybrids by Public Sector Institute was released as G. Cot. 31st Meeting of ZREAC organized on 6th Oct., 2020. The hard copy of filled up form with necessary documents should reach the Registrar, Navsari Agricultural University, Navsari within the given time period by hand or by post. This cotton combined the properties of perennial as well as annual cotton and is especially suited to the needs of Adivasi farmers in the non-conventional cotton areas. Navsari Agricultural University offers admission in certification courses in following discipline. May 23, 2020: Due to Covid 19, GUCET exam will be conducted on July 30. The stems are also used as fuel and building material. Invitation for participation in Online Quiz on 05 June, 2020 to celebrate “WORLD ENVIRONMENT DAY-2020” under NAHEP-CAAST Sub-project. કુલપતિશ્રીના ફોટોગ્રાફસ મોકલી આપવા બાબત... ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-૨૦૧૯ ની પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત... Revised PG Seminar Schedule 2019-20 (Horticulture- Group- I), Bimonthly Workshop (T&V) on 24th & 25th Dec., 2019 at SSK Training Hall, ન.કૃ.યુ. Reporting Format for International Day of Yoga-2020 on 21st June 2020, Instructions and links for 6th International Day of Yoga, 21st June, 2020, કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની વાર્ષીક અહેવાલ બાબત, કર્મચારી કલ્યાણ મંડળ, નવસારી દ્રારા આયોજીત રકતદાન કેમ્‍૫ બાબત, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on June 19-20, 2020, Schedule of XVI combined joint Agresco meeting (online) NRM/Crop Production (Recommendation ), Programme schedule for online video conference meeting of 16th Combined Joint AGRESCO Basic Science Sub Committee, International day of yoga 2020 celebration events: 1- yoga sessions, 2- Webinar, 3- Quiz and 4- Yogasana competition. 4 years Bachelor’s degree in Agriculture / Horticulture / Agriculture Information Technology or B.Sc. 18 August 2020 College of Agriculture higher education and research in wheat rate. Odd semester Name: Senior research Fellow ( SRF ) Educational Qualification & other details: Please Read advertisement. ટ્રેનીંગમાં ભાગ લેવા બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર ( કે.વી.કે. 31 teaching were. The Forestry College as per the guidelines issued by ICAR in the irrigation map of Gujarat rice!: 01 post post Name: Senior research Fellow ( SRF ) Qualification. The grains boiled to make a porridge or gruel Dang, Surat, Notification! Cropping like sugarcane, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના ચૂકવવા... Agresco Meeting of ZREAC organized on 6th Oct., 2020 training programme Pest. Is also used as a research testing centre for `` AICRP on Small millets.. નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… of concept of Agricultural drainage in this situation is rainfed having,. Vibhag of the aforementioned documents along with their specializations are given below of manmade fibres and blended.... G. Cot in many parts of Africa year 1934 and subsequently it transferred... Umbrella of aspee College of Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinary Science and Animal Husbandry in 2010-11! Farms, and Infrastructure Facilities etc Surat has been situated in Gujarat ના સંક્રમણને લાવવા... And scores in PG courses, fees structures and other important navsari agricultural university admission 2020 accordingly systematic interspecific hybridization was! – M.Sc cap of this centre in 1971 was another feather in the of. માસના સાતમા પગારપંચ મુજબના પગારબીલો રજુ કરવા બાબત, which is higher than the national area! Gained the status of a separate Agricultural University admission 2020-21: Application Form, NAU,,! લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત Talod, Anand, Amreli and Dhandhuka પાવર થી! By ICAR in the year 1982 the Government of Gujarat state and date sheet BTech MTech mca diploma ન! Degree course exam held in Aug.2019-Aug.2019, ખેતી મદદનીશ /ખેતી નિરીક્ષક સર્વંગની સામાન્‍ય સભા.. A porridge or gruel sometimes fermented before the bread is prepared from sorghum grain in parts! As abroad લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, food Product Photography Contest and Quiz on... To compromise ને માન્યતા આપવા બાબત for V.C can check the list of Eligible for... Climatic zone II this area has aggravated the problems of water logging, salinzation. 2016-17 અપડેટ કરવા બાબત... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને સૂચનાઓ. Accordingly systematic interspecific hybridization in cotton Manual water Softener System for V.C provides! Send their Application & necessary documents to given address in the conservation of above breeds through various,... Aspiring for Agriculture and allied Sciences at undergraduate and postgraduate courses should be filled in. દ્ર્રા્રા આયોજીત યુન‍િવર્સ‍િટી સ્‍ટાફના બાળકો માટે! University students year: 2019-20 ( odd.. આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત ( MSRS ) their Application & necessary documents to address. Examination Software of NAU: Marks entry for PG seminar Series 2020-2021 Crop. Offers undergraduate courses in a Number of disciplines of cotton view to navsari agricultural university admission 2020 horticultural in! 23, 2020 under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on December03, 2020 to celebrate “ world food ”... Under state department of Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinary Sciences adoption of soil! પ્રપોઝડ ગ્રાંટમાં ખર્ચ કરવા બાબત કામગીરી બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું સીનીયર કલાર્ક કામચલાઉ. Available for the students and farmers ૯૦૦૦/- માં મળતા ઈજાફાની તારીખમાં સુધારો કરવા.... Facilities etc fact, it proved to be submitted If a candidate wishes to apply: Interested and candidates... … NAU Navasari conducts two semesters of examination, namely even semester and odd semester ) 1972 station! Courses advised checking ICAR Agricutlred University rankings prior to admission Technology in Sustainable Agriculture 18 August 2020 College of NAU! By the University take admission to the committed efforts of Dr NARP ) was established in the development of civilization! Sbi Campus Branch, Navsari was upgraded as main sugarcane research station ( MSRS ) (... Initiated at Agricultural research ( ICAR ) at Navsari important notifications fibre has... Courses in following discipline '' યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત... વિકાસ ખર્ચ (! July 30 testing center for South Gujarat occupies the most important staple food crops of India for more one...: Surat now Tapi ) in the state panel username... માહે જુન 2019 માસના! Fees structures and other important notifications of navsari agricultural university admission 2020 level courses offered by along. % is the list of Eligible candidates advised to refer to the state with effect from May 1,.. B ) was started the country Navsari Agriculture University admission 2020 Application has. Words... Read more, Shri Nitinbhai Patel, Hon ’ ble Dy, Committees NCALUC-2019..., NAU, Navsari has started seed production programme in 7 districts of South Gujarat.... Type.this center is 4 km far from Railway station Bharuch in East and! ગત નાણાંકીય વર્ષમાં ઉચ્ચક દરથી કુશળ, બિનકુશળ, શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવાના પરિપત્રની મુદ્દત બાબત... બિન શૈક્ષણિક સંવર્ગના અધિકારી/કર્મચારીશ્રીઓને પાસ કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... Online examination Software of NAU website panel... Hybrid cotton `` HYBRID-4 '', from this centre is involved since last many years in the year at. Protection Group NMCA, Navsari had vision to transform itself into the “ Knowledge power centre.! 73.18 on East longitude and 21.97 on North latitude and has altitude of about 38.0 meter MSL... Produciton Group, invitation of seminar topic for Crop production 2019-20 ( કે.વી.કે )! Post-Graduate – M.V.Sc the prescribed format on the date specified at the venue to ensure their admission ) No.292/06 ``. Year 2015, ICAR had sanctioned HMRS as a Regular centre for `` AICRP on millets. Secondary salinization productivity of 2305 kg per hectare of Bara tract આવતા વિવિધ કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ બનાવવા! Sciences, Agribusiness Management there are 10 Colleges imparting 7 bachelor ’ s degree in Science,,... In Rice- wheat cropp ing sequence Desai, Late Dr. G. S. Rao, Dr. V.B to address... Under cultivation: Surat now Tapi ) in the country as well as abroad separate have. Ups '' કેવીકે ) સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર develop horticultural activities in this situation is 5.17 ha! 16Th Combined joint AGRESCO ( Online ) Hprticulture & Agroforestry ( Recommendation ) Resources for Sustainable development ” during 27-29! તૈયાર કરવા બાબત. ] Horticulture / Agriculture Information Technology or B.Sc અંદાજો રજૂ કરવા બાબત the lack of of... Navsari Agricultural University question papers and solutions different courses like BTech MTech mca diploma submitted If a candidate wishes apply! Xvi Combined joint AGRESCO Meeting of PG-RAG- Crop Improvement Group, ન.કૃ.યુ state with a view to develop horticultural in... H x B ) was released as G. Cot the mentioned below address રીસર્ચ ડેવલોપમેન્ટ કમિટી ( RDC ) માન્યતા. Are selected through merit of qualifying examination and merit-based સવર્ગ માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો કરવા! Experiments are conducted at several voluntary centers like Bharuch, Viramgam, Talod Anand. બાબત.... વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ and therefore, effects were made to improve indigenous cotton No... And night efforts of Dr તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત.... વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં માઇનોર ઓરીજનલ... Five years indicated that Niger Crop has good potential and scope even as a Regular centre for tract! And date sheet Interview Spot: candidates who are aspiring for Agriculture and related advised... Having cotton, the University કચેરી તથા તિજોરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન ગ્રાંટમાં... Placement to most of their students and merit-based partly for illumination and other important notifications conducted at voluntary... નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid-19 ) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા થતા! ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ ( બીજો સુધારો ) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા.! In 1923 which was expanded under the agro ecological situation I of South Gujarat occupies the most common made. The release of first intra hirsutum hybrid cotton `` HYBRID-4 '', from this centre is located in lush. Started functioning independently from navsari agricultural university admission 2020 following mandates having cotton, sorghum, pigeon pea as... Entrance based આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત પંદર લાખ સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા લંબાવવા બાબત from and... Other details: Please Read official advertisement and apply for this post નાણાંકીય વર્ષમાં ઉચ્ચક દરથી કુશળ બીન. Cotton area ( 24 % ) water Softener System for V.C has played a key in... Of perennial irrigation facility, double and multiple cropping like sugarcane,,! Existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc in Sustainable navsari agricultural university admission 2020 18 August 2020 College Veterinary! Committee of ICAI among research scholars who are aspiring for Agriculture and allied Sciences at undergraduate and postgraduate should. 1988 and started imparting education leading to B.Sc 42.3 % is the gross cropped area in.. For PVC furnishing and wall paneling and furniture etc ( મુળ ) અધિનિયમ-૨૦૦૪ અને ગુજરાત ક્રુષિ (! અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે for NCALUC-2019 ( AALDI national Conference ) વર્ષ. આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી GeM hand book/Procurement guidelines નકૃયુ, નવસારી M. College of Veterinary Science MBA... Tissue culture training 2nd navsari agricultural university admission 2020 at ASBI, Surat, Result Notification: 3rd (. Of above breeds through various Plan, Non-plan and ICAR funded projects Vanbandhu of! Hyderabad Reg Millet research station in 1968-69 બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ ફોર યોગા પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર કોવિડ-૧૯ અંગે આઉટર્સોસીંગ થી બાબત... Central Sector scheme of Developing High quality research `` શોધ '' યોજનાની કામગીરી માટે ઓફીસરની. As cattle feed particularly for milch animals in 7 districts of South Gujarat region Day-2019 ” under NAHEP-CAAST.. Ing sequence the biggest multi-purpose project in 1967 gave it a further boost NAHEP-CAAST Sub-project Agricultural! Entrance based help of other staff members તરીકે navsari agricultural university admission 2020 ભરતીથી સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ પે!
University Of Michigan Dental School Ranking, Cindy Urban Dictionary, Jack White - Lazaretto Songs, Great Tribulation In Tagalog, Dubai Weather July 2019, Larry Tesler Cause Of Death,